BLOGGEN VÅR

NYESTE INNLEGG

NYESTE INNLEGG

AFRIKA ARBEIDET

LATEST NEWS AND ACTIVITY

ENGLISH

Helhet Gjennom Kristus Om oss
Om Oss

"HEL GJENNOM KRISTUS" (tidligere "Helhet gjennom Kristus") er en tverrkirkelig, internasjonal sjelesorgbevegelse tilknyttet VICTORIOUS MINISTRY THROUGH CHRIST (VMTC)

Vår tjeneste kan sammenfattes i følgende: JESUS TILGIR, LEGER OG SETTER FRI.
Jesus sa om seg selv: “Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til lå forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut en nådens år fra Herren.” Luk.4,18-19
VITNESBYRD

“Frihet og legedom i Kristus” er et seminar som tilbys av Helhet gjennom Kristus. Det er utviklet av den svenske presten Bengt Pleijel.

Her innbys du til dager i undervisning, sjelesorg og bønn om befrielse fra bindinger og legedom for indre sår. Du får hjelp til å møte deg selv, til å utdype ditt Gudsforhold og til å møte hverdagen på en ny måte.

Temaer for undervisning er:
Vår vandring i Jesu nærhet
Hva vil du Jesus skal gjøre for deg – om våre indre sår og usunne, styrende bånd.
Tilgivelsens frigjørende kraft
Våre stumme bilder og tause tanker
Hva gjør vi med det vi ikke makter å bære selv
Med Ånden som pant i våre hjerter
Velsignelse og veien videre

I løpet av seminaret får alle deltakere tilbud om en times samtale med to forbedere.

Seminaret varer vanligvis fra fredag kveld til søndag ettermiddag, og kan enten være et overnattingsseminar, eller et seminar der deltakerne selv er ansvarlig for å skaffe overnatting/bor hjemme.

FORMÅLET MED “KURS I LEGENDE SJELESORG”
–  Åpne opp for Jesu frigjørende og legende kraft i den enkelte deltakers liv, gjennom undervisning og forbønnsamtale.
– Utruste deltakerne til en sjelesorgtjeneste hvor forbønn står sentralt.
Under et slikt kurs får mange erfare en dypere nærhet til Gud, seg selv og sine medmennesker, legedom og frihet både for kropp, sjel og ånd. Etter hvert som vi erfarer mer av Jesu seier i sine liv, blir vi mer effektive i sin tjeneste for Ham.
KILS arrangeres ulike steder i landet, vanligvis fra torsdag ettermiddag til søndag ettermiddag.

INNHOLD I KILS
KILS er tredelt, med en god balanse mellom teori og praksis:
1. En del med undervisning som gir oss hjelp til å se hvordan Jesus kan lege vårt indre menneske og gi oss et nytt fokus i livet. Hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger og forløsningen i å bekjenne synd. (kalles subjektiv undervisning).
2. Den enkelte deltaker får en forbønnsamtale med en mannlig og en kvinnelig sjelesørger. I samtalen må vi være beredt til å la synd, frykt, bindinger, sorger og sår bli tatt fram i lyset og i bønn bli brakt til korset. Taushetsplikten gjelder fullt og helt for en slik samtale.
3. Objektiv undervisning om forbønnsamtalen.

OPPLÆRING/TRENING I SJELESORG OG TIL Å BRUKE FORBØNNSAMTALE
Et av hovedredskapene vi bruker i Helhet gjennom Kristus er det vi kaller “forbønnsamtale”. Forbønnsamtale kan ikke læres ved selvstudium. Det er nødvendig å motta undervisning og få trening ved å arbeide sammen med erfarne sjelesørgere. På KILS vil du både selv få forbønnsamtale og du vil lære å bruke dette redskapet. Vi ønsker å utdanne team bestående av en mann og en kvinne slik at de kan tilby denne form for sjelesorg i sine lokale menigheter.

Treningen foregår ved at du deltar på flere KILS. På første KILS er du kun en mottaker, men etter hvert får du være med å betjene andre. I løpet av en kursrekke på fire eller flere kurs, vil deltakerne få være med på:
1. Personlig forbønnsamtale på hvert kurs.
2. Opplæring i forbønnsamtaler (ved å være lærling/medbeder/forbeder i samtaler, under veiledning).
3. Personlig studium og modning. Etter minimum fire kurs kan en deltager etter vurdering bli innsatt i forbønnstjenesten.

Det er fullt mulig å være med på ett eller flere KILS kun for sin egen del.

HVEM KAN DELTA PÅ KILS?
1. Modne kristne, over 22 år. Det er en fordel med anbefaling fra menigheten/menighetens leder og noe erfaring og interesse for samtaler og sjelesorg.
2. Prester og pastorer med ansvar for en menighet.
De som deltar må ønske og være villige til selv å motta hjelp.

På grunn av undervisningens art, bør man være i fysisk og psykisk stand til å gjennomgå et krevende kurs. Dette avgjøres i samråd med kursets ledelse i forbindelse med påmeldingen. Gravide eller diende mødre bør ikke være med.
Dersom du tror dette er noe for deg, ta kontakt.

Satt i frihet til å leve for Jesus” er et seminar for deg som ønsker å bli satt i frihet og få en dypere relasjon med Gud, deg selv og andre mennesker. Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større frimodighet, frihet og glede.
Seminaret vil vanligvis vare fra fredag kveld til søndag ettermiddag.

Emnene det undervises i kan variere noe fra seminar til seminar, men vil vanligvis være:
Guds nærvær i ditt liv.   Innledning til Helhet gjennom Kristus.
Fri til å leve.                           Bli fri fra negative bindinger og avhengighet.
Såret av livet.                      Om indre sår og helbredelse gjennom Jesus.
Kraften i tilgivelsen.        Fra synd, skyld og skam til bekjennelse og tilgivelse.
Kamp og seier.                 Lysets seier over mørkets makt i våre liv.
Et overgitt liv.                      Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til Jesus.

Kom du og følg meg!    Å leve i fortsatt seier og helbredelse.

I løpet av seminaret vil det bli gitt tilbud om en times samtale med to forbedere. Forbedrende har taushetsplikt.
Det er også en felles betjening i bønn etter hver undervisning.
Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler.

Helhet gjennom Kristus (HgK) er en tverrkirkelig, internasjonal sjelesorgbevegelse. Gjennom forkynnelse, samtaler og forbønn ønsker vi å la Jesus slippe til med sin legende og frigjørende kraft. Vi som er med i HgK er selv i en prosess hvor vi sammen med Jesus får erfare stadig mer av hans gjenopprettelse og forløsning i egne liv.

HgK har følgende tilbud:
– Seminarer på ulike steder i landet. Seminarene er dager med undervisning, sjelesorg og forbønn. Deltakerne får tilbud om en samtale på ca 1 time med to forbedere. Vi har to typer seminarer: “Frihet og legedom i Kristus” som har et fast innhold og  vanligvis varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. “Guds vilje for deg er helhet” har et innhold som variere noe, og varer vanligvis fra frega kveld til lørdag kveld.
– “Kurs i legende sjelesorg” (KILS) går noe dypere enn seminarene, både i undervisning og ikke minst i samtalene, som på KILS er obligatoriske. I tillegg til å være en hjelp i eget liv, gir KILS også opplæring i det å selv være en medvandrer for andre, med spesiell vekt på “Forbønnsamtale” som er HgKs sjelesorgsform og hovedredskap.  KILS arrangeres forskjellige steder i landet – 2 – 3 ganger i året.
– Samtaler. I den grad vi har kapasitet til det, kan HgK tilby samtaler utenom seminarer og KILS.
– Menighetsbesøk. Representanter for HgK kan komme på en gudstjeneste, bibeltime eller gruppemøte for å gi en “smakebit” av den undervisningen vi har, og informere om HgK.

Kristne fra forskjellige kirkelig bakgrunn er engasjert i HgK på frivillig basis. Tjenesten vår kjennetegnes ved:

 
 
 1. Basis i Bibelen

  2. Bønn

  3. Bekjennelse av synd

  4. Få tilsagt syndenes tilgivelse og visshet om at Gud har tilgitt

  5. Tilgi medmennesker

  6. Frihet fra usunne, styrende, emosjonelle bånd

  7. Helbredelse av indre sår

  8. Utfrielse fra åndelige bindinger

  9. Overgivelse og et nytt fokus i livet

Navnet på bevegelsen “Helhet gjennom Kristus” kan forlede noen til å tro at det dreier seg om en helbredelsesbevegelse med sikte på helbredelse av fysiske sykdommer. Det er klart at forbønn for sykdom også hører med, men det er egentlig alle relasjonene vi står i som er i fokus og trenger større helhet; mitt forhold til Gud, mitt forhold til andre mennesker, mitt forhold til meg selv og mitt forhold til fiendene: synden, verden og djevelen. Et kjerneord for HgK er det Jesus sa i begynnelse av sin gjerning:

“Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.” Luk.4,18-19

Kontakt oss

Kirsti Waage

+47 970 770 58

kirwaage@hotmail.com

Kontakt oss

Kirsti Waage

+47 970 770 58

kirwaage@hotmail.com

TA KONTAKT

Dersom du ønsker menighetsbesøk, samtale, spørre om noe eller formidle noe til oss, send oss noen ord.